Category Image
?
Category Title

Jednoduché účtovníctvo

Category Description

- jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

- spracovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti z daňového hľadiska

- automatizované spracovanie údajov

- vedenie peňažného denníka

- vedenie pokladničnej knihy

- evidencia pohľadávok a záväzkov

- evidencia prijatých a vydaných

- evidencia majetku

- vedenie analytickej evidencie

- vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty

- spracovanie podkladov pre daňové priznanie z DPH a jeho vypracovanie

- vedenie ostatných účtovných kníh

- priebežné vyhodnocovanie daňového základu

- spracovanie ročnej účtovnej závierky

- spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu

 

DVV ACCOUNT s.r.o.

Snažíme sa, aby sa vám život zlepšoval!

  • Ul. gen. Klapku 37, Komárno
  • +421 35 760 43 02
  • office@dvv-account.sk